دستگاه مبدل حرارتی پوسته لوله
دستگاه مبدل حرارتی پوسته لوله
 دستگاه برج خنک کن
دستگاه برج خنک کن

دستگاه انتقال حرارت خطی – شعاعی
دستگاه انتقال حرارت خطی – شعاعی

دستگاه بررسی انتقال حرارت آزاد و اجباری
دستگاه بررسی انتقال حرارت آزاد و اجباری

دستگاه سیکل استرلینگ
دستگاه سیکل استرلینگ

دستگاه اندازه گیری دما با روش های مختلف
دستگاه اندازه گیری دما با روش های مختلف

دستگاه بررسی انتقال حرارت تشعشعی
دستگاه بررسی انتقال حرارت تشعشعی
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مواد غیر فلزی
دستگاه بررسی انتقال حرارت در مواد غیر فلزی

دستگاه مبدل حرارتی چندگانه
دستگاه مبدل حرارتی چندگانه

 دستگاه مبدل حرارتی متحد المرکز
دستگاه مبدل حرارتی متحد المرکز

(از فلزها با جنس های مختلف)

دستگاه مبدل حرارتی صفحه ای
دستگاه مبدل حرارتی صفحه ای