میز هیدرولیکی و مجموعه سرریزها (سرریز U و V و مستطیلی)
میز هیدرولیکی و مجموعه سرریزها

سرریز U و V و مستطیلی
میز هیدرولیکی و مجموعه سرریزها (سرریز U و V و مستطیلی)
 اندازه گیری جریان
دستگاه اندازه گیری جریان با روش های مختلف

دستگاه آزمایش عدد رینولدز
دستگاه آزمایش عدد رینولدز

دستگاه آزمایش ضربه جت آب

با نازل های مختلف جهت بررسی ضربه آب به انواع سطوح از جمله سطوح تخت و کروی و زاویه دار (30درجه و 120 درجه)

دستگاه پایداری جسم شناور
دستگاه پایداری جسم شناور

دستگاه فشار هیدرواستاتیکی
دستگاه فشار هیدرواستاتیکی

دستگاه کالیبراسیون گیج فشار
دستگاه کالیبراسیون گیج فشار

Bourdon Gauge

دستگاه نمایش جریان خطوط
دستگاه نمایش جریان خطوط

دستگاه آزمایش برنولی
دستگاه آزمایش برنولی

دستگاه تخلیه روزنه
دستگاه تخلیه روزنه

Orifice

دستگاه افت انرژی در لوله ها
دستگاه افت انرژی در لوله ها

 دستگاه افت انرژی در اتصالات
دستگاه افت انرژی در اتصالات

مجموعه پمپ ها شامل پمپ سانتریفیوژ
مجموعه پمپ ها شامل پمپ سانتریفیوژ

پمپ سری موازی
پمپ سری موازی

توربین جریان شعاعی
مجموعه توربین ها شامل توربین جریان شعاعی

توربین  جریان محوری
توربین جریان محوری

کانال های جریان
کانال های جریان با سطح مقطع مختلف جهت بررسی جریان آب

در اشکال مختلف از جمله سیفون ، سطوح زبر ، پایه پل ، انسداد کننده ها و ...