تراش CNC
دستگاه آزمایش خمش تیرها

این دستگاه شامل انواع تیر ها با مقاطع مختلف واز جنس های گوناگون می باشد که قابلیت بررسی بارگذاری تیرها و تحقیق قوانین مربوطه را داراست.

دستگاه آزمایش کمانش ستون ها
دستگاه آزمایش کمانش ستون ها

به وسیله این دستگاه می توان کمانش ستون ها را تحت بارگذاری های متفاوت بررسی نمود . بارگذاری پیوسته به وسیله یک پیچ و مهره دقیق اعمال می گردد و میزان بار اعمالی توسط نیروسنج مشاهده می شود.

دستگاه تست خزش (گرم – دمای محیط)
دستگاه تست خزش (گرم – دمای محیط)

این دستگاه با قابلیت بارگذاری محوری نمونه ها جهت ترسیم منحنی تغییر شکل به زمان در دمای متفاوت استفاده می شود.

دستگاه تست پیچش مقاطع توخالی ، پیچش مقاطع توپر (الاستیک و پلاستیک)
دستگاه تست پیچش مقاطع توخالی ، پیچش مقاطع توپر (الاستیک و پلاستیک)

یکی دیگر از تست های بنیادی برای بدست آوردن روابط تنش در فلزات است. در این تست می توان زاویه پیچش و گشتاور پیچشی را محاسبه نمود. همچنین این دستگاه بررسی پدیده پیچش را در حالت الاستیسیته و پلاستیسیته امکان پذیر می نماید.

دستگاه تست پیچش مقاطع توخالی ، پیچش مقاطع توپر (الاستیک و پلاستیک)
انواع خرپا
انواع خرپا

به وسیله این دستگاه می توان جابجایی و نیروی محوری را در مفصل سازه های فضایی محاسبه نمود. همچنین امکان محاسبه نیرو در اجزاء سازه (لینک ها) به وسیله استرین گیج های نصب شده بر روی آن ها میسر می باشد.


انواع خرپا
دستگاه بررسی نیروی برشی
دستگاه بررسی نیروی برشی

برای محاسبه نیروی برشی در یک مقطع از تیرها از این دستگاه استفاده می شود.

تجهیزات تعیین تنش و نمایش تنش سنجی
تجهیزات تعیین تنش و نمایش تنش سنجی

جهت بدست آوردن مقدار تنش در اجزایی که تحت بارگذاری قرار گرفته اند می توان از این تجهیزات استفاده نمود.این تجهیزات شامل انواع استرین گیج ها و همچنین واحد قرائت کننده آن ها می باشند که قابلیت اتصال به کامپیوتر را نیز دارا هستند.

تجهیزات (تعیین تنش و نمایش تنش سنجی) تجهیزات (تعیین تنش و نمایش تنش سنجی)
دستگاه آزمایش تغییر مکان تیرهای خمیده
دستگاه آزمایش تغییر مکان تیرهای خمیده

جهت محاسبه همزمان جابجایی افقی و عمودی در تیرهای خمیده به واسطه نیروی اعمالی به آن ها از این دستگاه استفاده می شود.

دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم
دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم

جهت بررسی خواص پوسته ها تحت اعمال تنش های شعاعی و محوری از این تجهیزات استفاده می گردد. اعمال نیرو در این وسایل به وسیله فشار روغن بوده و استرین گیج های نصب شده روی بدنه این پوسته ها امکان بررسی تنش در اثر اعمال نیرو را امکان پذیر می نماید.

دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم دستگاه آزمایش سیلندر جدار نازک ، سیلندر جدار ضخیم ، دیافراگم
 دستگاه تست خستگی دورانی
دستگاه تست خستگی دورانی

یکی از روش های محاسبه عمر قطعات صنعتی به وسیله بررسی رفتار آنها تحت شرایط کار مداوم (خستگی) می باشد. این دستگاه امکان بارگذاری سیکلیک بر روی قطعات را در مدت زمان زیاد میسر می سازد.